Stanovy Združenia exallievov don Bosca na Slovensku

0 480 640 http-  i.haymarket.net.au Features pdf-logoStiahni si Stanovy Združenia /pdf/

 

 

 

1.     Združenie

 

 

 

1.1.  Odchovanci a priatelia Dona Bosca na Slovensku sú osoby, ktoré vďaka navštevovaniu oratória, školy alebo iného saleziánskeho diela  na Slovensku, získali v tejto štruktúre prípravu do života, s rozdielnymi stupňami a spôsobmi, v závislosti od výchovnej kvality daného diela a schopnosti prijatia princípov Preventívneho Systému dona Bosca. Pre účely týchto stanov sa pre odchovancov a priateľov Dona Bosca bude používať spoločné označenie v talianskom jazyku: „exallievi Don Bosca“, alebo len „exalliev“, „exallievi“.

 

 

1.2.  Exallievi dona Bosca zakladajú ZDRUŽENIE EXALLIEVOV A PRIATEĽOV DONA BOSCA NA SLOVENSKU (ďalej len „Združenie“). Združenie bude používať skratku EXALLIEVI. Združenie je súčasťou Svetovej konfederácie exallievov Don Bosca.

 

 

 

1.3.  Sídlo Združenia je Miletičova ulica 7, 82108 Bratislava.

 

 

 

 

2.     Predmet činnosti Združenia

 

 

2.1.  Predmetom činnosti Združenia je:

 

 

a)     Zachovanie kultúrnych hodnôt a podpora vzdelávania, a to najmä plnením konkrétnych cieľov Združenia, bližšie určených v čl. 3.1 a 3.2 týchto stanov,

 

b)    Výkon podnikateľskej činnosti – reklamné a propagačné služby.

 

 

 

3.     Ciele Združenia

 

 

3.1.  Združenie je laickým občianskym združením. Ako také je začlenené do Saleziánskej rodiny, v ktorej je Hlavný predstavený – následník dona Bosca – otcom a stredobodom jednoty. Kresťanský Exalliev prežíva vážnym spôsobom krstné a birmovné sľuby, ktorých rukopis spája s originálnou don Boscovou charizmou. Táto charizma sa stáva skutočnou vďaka životnému štýlu apoštolskej angažovanosti, ktorý je založený na rozume, náboženstve a láskavosti nasmerovanej k mladým a zjednotenej s radosťou, ktorá vyplýva z faktu byť Kristovým učeníkom.

 

 

3.2.  Združenie sa rôznym spôsobom zúčastňuje na don Boscovej misii a na misii Saleziánskej rodiny:

 

 

·       podporou iniciatív a vyvíjaním aktivít, prostredníctvom ktorých chce odovzdávať odkaz Dona Bosca dnešnému svetu, na všetkých miestach, kde pôsobia jeho členovia, v súkromnom, verejnom, pracovnom, podnikateľskom, rodinnom či duchovnom živote, v súlade so  Sociálnou náukou Cirkvi;

 

·       podporou vzájomného stretávania sa a komunikácie členov, aby sa títo navzájom povzbudzovali k činnosti, bratstvu, dynamizmu a k prijatiu zodpovednosti za lepší svet v rôznych oblastiach života;

 

·       starostlivosťou o neustály rast a vzdelávanie svojich členov, aby títo vedeli kompetentne presadzovať odkaz Dona Bosca na všetkých miestach svojho pôsobenia;

 

·       rešpektom a starostlivosťou o inštitúciu rodiny, svedčiac o hodnotách a o dôstojnosti rodiny, ktorá je založená na sviatosti manželstva, jeho nerozlučiteľnosti, princípe posvätnosti života, rovnosti práv a povinností manželov;

 

·       podporou Saleziánskej rodiny pri výchove mladých;

 

·       podporou hodnôt ľudskej osoby a ľudskej dôstojnosti;

 

·       spoluprácou s celou Saleziánskou rodinou;

 

·       starostlivosťou o mladých po ukončení výchovného procesu;

 

·       prehlbovaním vlastnej kresťanskej identity členov, v opozícii s akoukoľvek formou etického relativizmu. 

 

 

3.3.  Osobitné ustanovenia k plneniu cieľov Združenia:

 

 

3.3.1.     Členovia Združenia chcú žiť odkaz Dona Bosca s:

 

 

·       Profesionálnou kompetenciou. Aby sa mohli s autoritou vyjadriť v akejkoľvek životnej oblasti (politika, ekonómia, umenie...) je potrebné byť kompetentnými, tak aby sa stali autentickým kvasom spoločnosti.

 

·       Morálnym svedomím. To znamená s ľudskými kvalitami, obohatenými o hodnoty, ktoré dovoľujú samotnej osobe vedieť rozoznávať a zodpovedne vyberať, ale taktiež usmerňovať iných alebo stať sa pre nich oporným bodom.

 

·       Sociálnym záväzkom. Pracovať bez toho, aby sa myslelo iba na osobný úspech, ale skôr na spoločný prospech, v snahe budovať lepší svet, v súlade so Sociálnou náukou Cirkvi.

 

 

3.3.2.     Združenie má záujem sprevádzať mladých počas ich školskej a profesionálnej voľby, počas ich zaradenia sa do sveta práce a do kultúrneho sveta, počas ich sociálno-politickej prípravy, počas získavania špecifických kompetencií sociálnej komunikácie. Chce ich sprevádzať taktiež počas zdravého využitia voľného času a v odpovedi na prijaté povolanie. Združenie povzbudzuje obzvlášť svojich mladých členov k účasti na rôznych aktivitách saleziánskeho dobrovoľníctva a má na starosti podnecovanie osobného záväzku (osobnej angažovanosti) na apoštoláte.

 

 

3.3.3.     Združenie má záujem starať sa o mladých od prvého momentu, kedy začnú navštevovať saleziánske dielo. Týchto mladých informuje o svojej existencii a o výhodách byť členmi Združenia. Združenie chce pre nich pripravovať projekty a programy, ktoré sú im primerané.

 

 

3.3.4.     Združenie sa stará o vzrast aktívneho spoločenstva s inými skupinami Saleziánskej rodiny, zúčastňujúc sa na vytváraní a na fungovaní štruktúr, ktoré napomáhajú (uľahčujú) vzájomnému prijatiu, dialógu, pracovnej spolupráci a interakcii (vzájomnom pôsobení) rôznych skupín.

 

 

 

4.     Členstvo v Združení

 

 

 

4.1.  Každý exalliev dona Bosca, t.j. bývalý žiak alebo odchovanec saleziánskeho diela na Slovensku alebo priateľ don Bosca (čl. 1.1), sa môže stať členom Združenia. Rozhodnutie o vstupe je ponechané na jeho slobodnú vôľu a zodpovedné uváženie práv a povinností, ktoré vstupom do Združenia nadobudne. Prijatie nového člena do Združenia schvaľuje výkonný výbor na návrh sekretára. Schválením členstva sa konkrétna fyzická osoba stáva členom Združenia (ďalej aj „člen“) Schválením sa rozumie výlučne posúdenie formálnych náležitostí, t.j. či konkrétny žiadateľ spĺňa definíciu exallieva v zmysle čl. 1.1 stanov.

 

 

 

4.2.  Základnými právami člena je právo zúčastňovať sa na valnom zhromaždení Združenia, podávať na ňom návrhy uznesení a podnety, byť volený do orgánov Združenia, zúčastňovať sa aktivít Združenia. Každý člen má na hlasovaní valného zhromaždenia jeden hlas.

 

 

 

4.3.  Základnými povinnosťami člena je platiť členský príspevok a dodržiavať zásady, vyplývajúce z cieľov združenia v zmysle čl. 3 týchto stanov, ako aj z osobitných rozhodnutí, prijatých orgánmi Združenia. V prípade, že správanie člena je v hrubom rozpore so stanovami alebo inými internými predpismi Združenia, alebo ak inak poškodzuje dobré meno a fungovanie Združenia, môže výkonný výbor rozhodnúť:

 

 

 

a)           o písomnom napomenutí tohto člena, alebo

 

b)          o jeho podmienečnom vylúčení, určiac zároveň podmienky obnovenia členstva, alebo

 

c)      o vylúčení člena zo Združenia.

 

 

 

4.4.  Člen, vylúčený alebo podmienečne vylúčený podľa čl. 4.3 stanov, sa môže proti rozhodnutiu výkonného výboru odvolať; odvolanie sa podáva písomne na adrese sídla Združenia, do desiatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o vylúčení / podmienečnom vylúčení člena. O odvolaní rozhodne kontrolná komisia na svojom najbližšom zasadnutí. Odvolanie má odkladný účinok.

 

4.5.  V prípade, ak je člen Združenia v omeškaní s úhradou splatného členského príspevku, daný člen stráca právo hlasovať na valnom zhromaždení, až pokiaľ neuhradí svoje splatné členské príspevky. Omeškanie s úhradou členského príspevku o viac ako jeden rok zakladá právo výkonného výboru postupovať podľa čl. 4.3 týchto stanov.

 

 

 

5.     Orgány Združenia

 

 

 

5.1.  Orgánmi Združenia sú:

 

 

a)     Valné zhromaždenie;

 

b)     Výkonný výbor;

 

c)     Predsedníctvo

 

d)     Prezident a viceprezident;

 

e)     Sekretár;

 

f)      Kontrolná komisia.

 

 

5.2.  Pre členov orgánov Združenia, s výnimkou valného zhromaždenia, platí všeobecné pravidlo, že orgán, ktorý ich do funkcie zvolil, má právo ich z funkcie kedykoľvek odvolať. Na odvolanie sa uplatní rovnaký režim hlasovania a väčšiny, ktorý sa uplatnil pri voľbe. Funkcia v orgánoch Združenia zároveň zaniká uplynutím funkčného obdobia, zánikom inej funkcie, s ktorou je konkrétna funkcia v orgánoch Združenia spojená, zánikom členstva v Združení, obmedzením alebo stratou spôsobilosti na právne úkony, vzdaním sa funkcie alebo smrťou.

 

 

 

5.3.  Valné zhromaždenie

 

 

5.3.1.     Právo účasti na valnom zhromaždení má každý člen Združenia. Valné zhromaždenie sa schádza aspoň raz za šesť rokov. Právo zvolať valné zhromaždenie má výkonný výbor, kontrolná komisia alebo aspoň 30 % všetkých členov Združenia. Valné zhromaždenie sa zvoláva písomnou pozvánkou, doručenou na poslednú známu adresu člena, ktorá musí byť doručená aspoň štrnásť dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Za platné sa považuje aj zvolanie formou emailovej komunikácie. V prípade zvolania zo strany aspoň 30 % všetkých členov v zmysle predchádzajúcej vety odovzdajú zvolávajúci členovia sekretárovi žiadosť o zvolanie valného zhromaždenia, podpísanú potrebným počtom členov, pričom sekretár, po preskúmaní žiadosti a splnenia podmienky minimálneho počtu zvolávajúcich členov, zvolá do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti valné zhromaždenie. Podobne, v prípade zvolania valného zhromaždenia výkonným výborom alebo kontrolnou komisiou, odovzdá zvolávajúci orgán sekretárovi žiadosť o zvolanie valného zhromaždenia, pričom sekretár následne zvolá do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti valné zhromaždenie. V prípade nečinnosti sekretára má zvolávajúci právo zvolať valné zhromaždenie priamo.

 

 

5.3.2.     Valné zhromaždenie:

 

 

a.) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky;

 

b.) určuje základné zásady a plány pôsobenia Združenia;

 

c.) volí a odvoláva členov predsedníctva Združenia, prezidenta a viceprezidentov Združenia, ako aj ostatných členov výkonného výboru, s výnimkou delegáta a sekretára;

 

d.) volí a odvoláva členov kontrolnej komisie;

 

e.) rozhoduje v osobitných prípadoch určených týmito stanovami;

 

f.) rozhoduje o dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení Združenia s inou právnickou osobou.

 

 

 

5.3.3.     Pokiaľ bolo valné zhromaždenie riadne zvolané, je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov, t.j. nie je definované osobitné kvórum uznášaniaschopnosti. Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou prítomných členov; v prípadoch rozhodovania podľa čl. 5.3.1 písm. a) a f) stanov (schvaľovanie stanov, ich zmien a doplnkov, rozhodovanie o dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení Združenia s inou právnickou osobou), je na schválenie rozhodnutia potrebná dvojtretinová väčšina prítomných členov Združenia. Valné zhromaždenie vedie do zvolenia jeho orgánov prezident alebo viceprezident. Valné zhromaždenie si zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch skrutátorov a dvoch overovateľov zápisnice a schváli program zasadnutia. O zasadnutí a výsledkoch hlasovania sa spisuje zápisnica, ktorú vyhotovuje zapisovateľ a ktorú podpisuje predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ, skrutátori a overovatelia zápisnice; prílohou zápisnice je listina prítomných.

 

 

 

5.4.  Kompetencie a úlohy výkonného výboru Združenia:

 

 

5.4.1.     Výkonný výbor je základným výkonným orgánom Združenia. Výkonný výbor má najmenej štyroch a najviac trinásť členov. Členmi výkonného výboru sú z titulu svojej funkcie prezident, viceprezidenti, sekretár a delegát Združenia. Ostatných členov výkonného výboru volí valné zhromaždenie; člen výkonného výboru je takto volený na dobu šiestich rokov.

 

 

5.4.2.     V prípade, ak členstvo vo výkonnom výbore niektorému členovi/niektorým členom - zanikne, do momentu jeho/ich nahradenia na najbližšom zasadnutí valného zhromaždenia, môže výkonný výbor zvoliť – kooptovať náhradníkov; náhradníci majú rovnaké hlasovacie právo ako ostatní členovia výkonného výboru.

 

 

5.4.3.     Všetci členovia výkonného výboru, s výnimkou delegáta, zastávajú zároveň aj funkciu radcu pre určitú oblasť, napríklad: duchovno, sociálne otázky, vzdelávanie, financie, PR, kultúra, akcie, biznis platforma. Funkcia radcu pre určitú oblasť záujmu/pôsobenia Združenia je zlučiteľná s inou výkonnou funkciou v rámci Združenia (najmä s funkciou prezidenta a viceprezidenta).

 

 

5.4.4.     Výkonný výbor:

 

 

 

a)               riadi činnosť Združenia;

 

b)              schvaľuje rozpočet a účtovnú závierku  Združenia;

 

c)               prijíma interné predpisy a uznesenia, týkajúce činnosti Združenia, ktoré sú záväzné pre všetkých členov združenia;

 

d)              zriaďuje osobitné odborné komisie, rady alebo iné pomocné orgány;

 

e)               hospodári s majetkom Združenia;

 

f)                volí a odvoláva sekretára Združenia;

 

g)              určuje výšku členského príspevku;

 

h)              kooptuje dočasných náhradníkov;

 

i)                rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú zákonom alebo stanovami vyhradené iným orgánom Združenia.

 

 

5.4.5.     Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Výkonný výbor prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta alebo viceprezidentov (ak je prezident neprítomný). Výkonný výbor upraví ďalšie podrobnosti, týkajúce sa zvolávania a vedenia svojich zasadnutí osobitným rokovacím poriadkom.

 

 

5.4.6.     Na uskutočňovanie konkrétnych úloh a cieľov Združenia môže výkonný výbor uznesením ustanoviť osobitné poradné orgány, radcov, rady a komisie, pričom zároveň rozhodne o náplni ich činnosti, personálnom obsadení a pravidlách rozhodovania.

 

 

 

5.5.  Predsedníctvo

 

 

5.5.1.     Predsedníctvo Združenia je poradným orgánom výkonného výboru. Skladá sa z členov, ktorí sú menovaní Výkonným výborom zo zástupcov rôznych lokálnych buniek Združenia a členov jednotlivých komisií Združenia a rôznych inštitútov Združenia (napr. skupiny rovnakého profesného zamerania).

 

5.5.2.     Lokálnou bunkou sa rozumie lokálne saleziánske dielo, alebo stredisko, bez ohľadu na jeho právnu formu, pôsobiace v mestách a obciach v Slovenskej republike.  Za členov lokálnej bunky sa považujú členovia Združenia, ktorí prevažne spolupracujú s konkrétnou lokálnou bunkou.

 

5.5.3.     Predsedníctvo okrem spolupráce na napĺňaní cieľov a misie Združenia sa stretáva raz alebo dvakrát ročne a zaoberá sa smerovaním Združenia po jeho systémovej, funkčnej aj obsahovej stránke. Rozhodnutia predsedníctva či závery prijaté na jeho zasadnutiach nemajú pre Združenie ani jeho orgány záväzný charakter. Predsedníctvo je poradný orgán. Predsedníctvo reflektuje postavenie Združenia dovnútra, pre saleziánsku rodinu i pre spoločnosť

 

 

5.6.  Prezident, viceprezidenti a sekretár – štatutárne orgány Združenia

 

 

5.6.1.     Štatutárnymi orgánmi Združenia, s právom konať samostatne, sú prezident, viceprezidenti a sekretár Združenia.

 

 

5.6.2.     Výkonný výbor uznesením príjme interné pravidlá, bližšie upravujúce spôsob konania štatutárnych orgánov. 

 

 

5.6.3.     Prezidenta a viceprezidentov volí valné zhromaždenie. Prezident a viceprezidenti sú volení na dobu šiestich rokov. Združenie môže mať naraz najviac troch viceprezidentov.

 

 

5.6.4.     Prezident a viceprezidenti reprezentujú Združenie navonok.

 

 

 

5.6.5.     Sekretár zabezpečuje základné administratívne úlohy, týkajúce sa existencie a činnosti Združenia. Sekretára volí výkonný výbor. Sekretár je volený na dobu neurčitú, až do momentu jeho odvolania alebo zániku členstva smrťou alebo vzdaním sa funkcie

 

 

 

 

 

 

 

5.7.  Kontrolná komisia

 

 

5.7.1.     Kontrolnú komisiu tvoria traja členovia Združenia, zvolení valným zhromaždením na obdobie šiestich rokov. Členstvo v kontrolnej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom výbore, s funkciou prezidenta, viceprezidenta a sekretára. Kontrolná komisia je kontrolným orgánom, ktorý sa za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Kontrolná komisia najmä:

 

 

a)               kontroluje hospodárenie Združenia a jeho orgánov a dotknuté orgány upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie;

 

b)              kontroluje dodržiavanie stanov Združenia a jeho vnútorných predpisov;

 

c)               podáva správy o svojej činnosti valnému zhromaždeniu;

 

d)              prijíma svoj rokovací poriadok;

 

e)               zvoláva zasadnutie výkonného výboru, s právom prednášať návrhy a podnety, ktoré musia byť zaradené do programu;

 

f)                zvoláva valné zhromaždenie, s právom prednášať návrhy a podnety, ktoré musia byť zaradené do programu.

 

 

 

 

5.8.  Delegát

 

 

Združenie, s úctou a vďačnosťou k Saleziánskej komunite, udeľuje osobitné postavenie tzv. delegátovi, ktorým je kňaz, osobitne určený miestnou provinciou Rehole Saleziánov Don Bosca na duchovné sprevádzanie exallievov. Delegát je z titulu svojej funkcie členom výkonného výboru.

 

 

 

 

 

6.     Hospodárenie Združenia

 

 

 

6.1.  Združenie a jeho orgány nakladajú s hnuteľným a nehnuteľným majetkom Združenia hospodárne a starostlivo, za účelom napĺňania identity, misie a cieľov Združenia. Základnom hospodárenia je rozpočet, schválený výkonným výborom.

 

6.2.  Zdrojmi majetku Združenia sú najmä členské príspevky a dary od fyzických osôb, dotácie, príjmy z daňovej asignácie, granty a sponzorské príspevky od právnických osôb, ako aj príjmy z podnikateľskej činnosti Združenia.

 

6.3.  Združenie nadobudnutý majetok a výnosy z neho používa len na plnenie jeho cieľov a poslania.

 

 

 

7.     Záverečné a prechodné ustanovenia

 

 

7.1.  Vyššie uvedené znenie stanov bolo schválené na zasadnutí zhromaždenia členov dňa 21.10.2017. Týmto znením sa v plnom rozsahu nahrádza znenie, schválené valným zhromaždením dňa 11.10.2014 . Právne vzťahy, vzniknuté podľa doterajšieho znenia stanov zostávajú zachované, avšak spravujú sa aktuálnym znením. Členovia Združenia ku dňu prijatia tohto znenia stanov sa považujú za členov Združenia v súlade s týmito stanovami.

 

 

7.2.  Otázky výslovne neupravené v týchto stanovách sa spravujú ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v platnom znení.

 

 

 

 

 

V Liptovskom Jáne, dňa 21.10.2017

 

Prihlásiť

Prihlásenie

Používateľské meno *
Heslo *
Zapamätať