Kto sme?

foto3KTO SME
Združenie exallievov don Bosca sú saleziánski odchovanci, ktorí sa riadia heslom , ktoré nám zanechal patrón saleziánov: „Buďte čestní občania a dobrí kresťania“ a snažia sa robiť spoločnosť lepšou, ovplyvňovať ju svojím životom, hodnotami a konaním. Združenie exallievov don Bosca  na Slovensku bolo založené v roku 1999 a v súčasnosti má viac ako 300 členov. Okrem toho sme jednou z národných federácií svetovej konfederácie exallievov don Bosca, ktorá má viac ako 120 000 členov a pôsobí v 105 krajinách sveta. Naším otcom a hlavným predstaveným je don Ángel Fernandez Artime, ktorý je nástupcom don Bosca a na Slovensku ho zastupuje provinciál don Jozef Ižold so svojim delegátom don Ivanom Žitňanským.

KTO JE EXALLIEV

Exalliev je ten, kto aspoň rok navštevoval saleziánske dielo a má viac ako osemnásť rokov. Ako bývalí žiaci dona Bosca sme členovia saleziánskej rodiny vďaka preventívnej výchove dobroty a láskavosti, ktorú sme prijali v škole či oratóriu a ktorej účinok pociťujeme a rozvíjame počas celého života. Saleziánski odchovanci teda pochádzajú zo stredných škôl so saleziánskym duchovným vedením a zo saleziánskych stredísk.POSLANIE EXALLIEVOV

Ako exallievi sa cítime zodpovední za ohlasovanie bohatstva prijatej výchovy a túžime, aby aj ostatní mohli byť obohatení charizmou dona Bosca, ktorého spiritualitu sa snažíme žiť v rodinnom aj pracovnom prostredí. Chceme byť profesionálmi vo svojom povolaní, svedomití a hlboko ľudskí, nemysliaci len na osobný úspech ale na spoločné dobro. Osobným poslaním exallieva je dokázať vhodne zladiť a rozdeliť svoj čas medzi Boha, rodinu a prácu. Exallievi sú celosvetovým združením a za pomoci duchovných, kultúrnych, spoločenských, športových i pracovných aktivít a projektov napĺňajú svoje poslanie – pomáhať.VÍZIA A MISIA

Exallievi sú servisno-manažérska zložka saleziánskej rodiny, ktorá využíva svoju laickú profesionalitu, odbornosť, vedomosti a schopnosti na pomoc svojim členom, saleziánskej rodine i celej spoločnosti. Združenie vykonáva aktivity, ktoré vedú k zhodnocovaniu schopností, vedomostí a kontaktov svojich členov.ŠTRUKTÚRA ZDRUŽENIA

Naše združenie má štruktúru, ktorá pomáha pri napĺňaní cieľov a realizácií projektov. Vedenie a smerovanie združenia zabezpečuje trinásť členný výkonný výbor. Facilitátori sú vybraní zástupcovia jednotlivých ročníkov. Slúžia ako komunikačný kanál medzi výkonným výborom a rádovými členmi a zabezpečujú šírenie informácií v rámci združenia. Komisie exallievov zoskupujú členov podľa profesijného zamerania, ktorí sa stretávajú, diskutujú, rozvíjajú nápady a myšlienky na efektívnej a odbornej úrovni. Dôležitým prvkom združenia je fixný sekretariát, ktorý za pomoci troch pracovných síl dennodenne udržuje chod združenia. Združenie má zriadenú webovú stránku www.exallievi.sk. Pre účely informovania našich členov a priateľov dona Bosca o našom fungovaní vydávame  v tlačenej podobe štvrťročník EXpress don Bosca.PROJEKTY ZDRUŽENIA

Biznis platforma, Škola života, Stretnutie s hodnotnou osobnosťou, Videobook, Dobrovoľníctvo, Divadlo exallievov, Sociálny fond, Duchovné obnovy a cvičenia, Splav Malého Dunaja, Víkend silných zážitkov, Omša a agapé, k Matke kedykoľvek, Futbalové štvrtky, Hláška za EURO, Spoločná rodinná dovolenka, Ples exallievov, Family day, Misia exallievov, Modlitba s misionármi... Viac informácií o našich aktivitách na: www.exallievi.sk/aktivity.Naša identita a poslanie sa dá zhrnúť do slov samotného don Bosca, ktoré adresoval nám exallievom: „Buďte čestní občania a dobrí kresťania.“

 

Prihlásiť

Prihlásenie

Používateľské meno *
Heslo *
Zapamätať